Nagradna igra

NAGRADNA IGRA EBALANCE SONČNE ELEKTRARNE

Nagradna igra EBALANCE SONČNE ELEKTRARNE poteka v sodelovanju s podjetjem MVV d.o.o., ki že leta postavlja sončne elektrarne in želi spodbuditi ozaveščenost glede zelenega prehoda torej povečati število sončnih elektrarn v Sloveniji.

Obdobje sodelovanja je omejeno do 24.12.2023, izžrebali pa bomo nagrado do višine 20.000 EUR v obliki sončne elektrarne, velikost je odvisna od potrebe stranke.

KAKO SODELOVATI?

Preprosto!

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izrazijo željo po izgradnji sončne elektrarne, se prijavijo na ogled, oddajo vso potrebno dokumentcijo za oddajo vloge za soglasje za elektrarne in podpišejo pogodbo za izgradnjo le-te (podpis pogodbe do 24.12.2023).

Najavo za ogled lokacije za postavitev sončne elektrarne se odda preko spletnega obrazca na www.ebalance.si ali pa se  pošlje podatke (ime, priimek, naslov, kontakt) na email: info@ebalance.si.

To je vse?

Tako je! Po oddaji podatkov, ogledu, oddaji soglasja in podpisu pogodbe, bodo vsi, ki so to uredili, v žrebu za nagrado sončno elektrarno v vrednosti do 20.000 EUR.

Žreb bo 15.5.2024.

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

Podjetje MVV d.o.o. osebne podatke (ime in priimek, naslov, GSM štervilka ter elektronski naslov) zbira z namenom izvedbe nagradne igre in uporabe v trženjske in promocijske namene. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na elektronskem naslovu info@ebalance.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite s privoljenjem v obrazcu ob oddaji zanimanja preko spletnega obrazca ali s tem, ko pošlje email na info@ebalance.si

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “SONČNA ELEKTRARNA EBALANCE” (v nadaljevanju “nagradna igra”) je podjetje MVV d.o.o., Kočevarjeva 11, 2000 Maribor, (v nadaljevanju “organizator”).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamke EBALANCE, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 5.10. do 24.12.2023.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri in se strinja z namenom ter obsegom zbiranja osebnih podatkov, z zapolnitvijo okenca na spletni strani ebalance.si označi strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja ali pošiljanjem podatkov za ogled na info@ebalance.si. Na tak način je izraženo strinjanje z namenom in obsegom obdelave osebnih podatkov ter omogočeno sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem (sedežem podjetja ali s.p.) v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovanje osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, oz. z njim poslovno sodelujejo, ter ožjim družinskim članom zaposlenih (zakonec, zunajzakonski partner, partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji). Navedeni bodo s strani organizatorja izključeni iz nagradne igre.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli tekom nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@ebalance.si. V tem primeru je sodelujoči izključen iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov po koncu akcije SONČNA ELEKTRARNA EBALANCE.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili zapolni okence v obrazcu na spletni strani ebalance.si, pošlje email za ogled ali pridobitev soglasja za pridobitev za postavitev sončne elektrarne. V kolikor dobi soglasje zavrnjeno, mora podpisati pogodbo za elektrarno z baterijo v isti moči kot s soglasjem.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je nagrajen samo enkrat.

7. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, naključno izžrebala 1 nagrajenca/-ko. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb opravila v prostorih organizatorja. Nagrajenec/-nka poimensko ne bodo javno objavljeni. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih/-kah bo podpisan s strani vseh članov komisije in izdan v enem izvodu. Na sedežu organizatorja se bo hranil eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Nagrajenec bo za nagrado prejel brezplačno izgradnjo sončne elektrarne do vrednosti 20.000,00 EUR (v kolikor bo imel manjše soglasje oziroma manjšo pogodbo, bo nagrada toiliko manjša).

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe. 

9. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo po zaključku žreba o izboru obveščeni med 27. in 30. majem 2024.

10. Prevzem nagrad

Organizator bo nagrajence o prevzemu nagrade obvestil preko poslanega elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki so ga nagrajenci navedli v obrazcu za rezervacijo.

Vsi dobitniki so po prejemu elektronske pošte z obvestilom o rezultatih nagradne igre dolžni organizatorju najkasneje v 14 dneh posredovati naslov za posredovanje nagrade ter fotografijo zgrajene elektrarne s strani MVV d.o.o., podpisano pogodbo,

V primeru, da dobitnik zahtevanih podatkov ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade temu izžrebancu. Nagrade se torej v tem primeru ne podeli. 

11. Obdavčitev nagrad

Davek na nagrado plača dobitniku podjetje MVV d.o.o. in je že vštet v znesku 20.000,00 EUR.

12. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja, vezana na nagradno igro, je mogoče nasloviti na elektronski naslov info@ebalance.si.

Sodelujoči organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo zbiranje in obdelovanje svojih osebnih podatkov za namene:

izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

podelitve nagrad;

trženja in promocije.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec v nobenem primeru pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkrival tretjim osebam razen za potrebe dostave nagrad.

Sodelujoči ima pravico do zahteve popravka, izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v kolikor je prisoten sum kršitve pravic sodelujočega ali sum kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov info@ebalance.si.

13. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretje osebe utrpele kot posledico sodelovanja v nagradni igri, ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja in električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, na katere nima vpliva (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti predčasno zaključi. O tem mora organizator sodelujoče obvestiti preko pridobljenih elektronskih naslovov. V takem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z nagradno igro, oz. uporabo pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre, si organizator pridržuje pravico, da iz nagradne igre izključi kršitelje brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), ali si na drugačen način poskušale pridobiti korist s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), bodo iz nagradne igre izključene. Kot kršitev se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in profesionalnih služb z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada, oz. se od nagrajenca zahteva vrnitev že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od nagrajenca zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Mariboru.

16. Končne določbe

S privolitvijo k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani organizatorja. Pravila začnejo veljati z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev, oz. sprememb pravil in splošnih pogojev, ter se zavezuje, da bo vsako spremembo, oz. dopolnitev sporočil preko elektronske pošte ter objavil na družbenih omrežjih Ebalance.

GOR